In gesprek met ...Björn Paqualin
Door: Wendy Wenning op 30 december 2021

Waar rook is, is de debuutthriller van Björn Paqualin. Het is het eerste deel van een trilogie met hoofdpersonage Stella Robertsson.

Ik las het boek en waardeerde dit debuut met de volle vijf sterren. Een auteur om beter te leren kennen dus en ik was dan ook zeer verheugd deze auteur een aantal vragen te mogen voorleggen.
(Voor Nederlands naar beneden scrollen)

Can you describe yourself in four words? 

Björn: Loner. Thinker. Father. Outdoorsman. 

What inspired you to write Låt det brinna?

Björn: I have a background as a screenwriter. My biggest sources of inspiration have always been movies and TV-series, rather than books. I’ve always wanted to write a novel with the same visual storytelling.

I have a summer house in Västmanland (200 km north of Stockholm) where Sweden’s biggest wild fire was raging during the summer of 2014. At its closest the fire was only 10 km away and several nearby villages and towns where evacuated. The ash fell like snow long after the fire was put out, the smoke made it hard to see more than some hundred meters. A truly surreal experience. Already then I thought to myself it was a great setting for a suspense novel.

Was it difficult to find a publisher?

Björn: Not really. I sent the first seventy pages, along with a synopsis, to a publisher whom a producer colleague told me about. She read it and took the decision to publish the book just one week later. 

Was it your intention from the start to write the character of Stella Robertsson in a series?

Björn: Yes. I wanted to use the structure I’m used to from the world of TV-series. Different cases for every season (book) but one and the same emotional journey for the main character. 

Have you any idea already how Stella will develop within the coming/ next books

Björn: Yes. My plan from the beginning was to portray Stella through her most important relationships. In the first book (Låt det brinna) her relation to her ex-husband Marcus is at the center. Book two (Mannen på bron) that was released in Sweden in October, is about her troubled relation to her teenage daughter Ingrid, and very much deals with the consequences of what happens in book one. The third book will revolve heavily around a father-daughter relation, and asks the question if it’s ever possible to truly know your parents.

Are there any similarities between you and the main character?

Björn: There are both similarities and differences. 

Is there a message in the story?

Björn: There is a strong theme about anger and revenge and how it can destroy people and relationships.

What would you like readers to say about Låt det brinna?

Björn: I hope they will find the book thrilling and emotional. It would also make me happy if they recognized the choices I’ve made that differ the book from the ordinary scandi-noir; the books about Stella are slightly elevated -- there’s nothing of that everyday life-social realism that is so dominating in Nordic crime novels; you will never see Stella pick children up from daycare or do the dishes while having a petty argument with some spouse. Also, the perspective is strictly Stella’s, you won’t find every fourth or so chapter written in the killer’s point of view but masked as to not recognize him or her.

What's the biggest difference between screenwriting and writing a novel?

Björn: The obvious difference is, that in a script for a movie or TV-show, you can’t write what a character thinks or feels - it’s something impossible to film. Everything needs to be portrayed through the character’s actions. To me, however, this is not a big difference since I treat my books more or less the same way as I would with a movie.

To me, the biggest difference is that when writing a book, I don’t have to argue with directors or actors. I have the final say so. In a sense, I’m both the writer, director, photographer, scenographer etc.

What's your pitfall?

Björn: Coming from the more visual screenwriter world, I sometimes find it hard to write inner monologues, sequences that don’t immediately lead the intrigue or character development forward. 

What are you afraid of?

Björn: That love isn’t enough.

If you could set up life on a new planet, what would it look like?

Björn: It would be a simpler society, where you live more in harmony with nature, where greed and hunger for power haven’t corrupted people's minds.

Do you read yourself? Who is your favorite author?

Björn: I used to read a lot, in different genres, but unfortunately I don’t have that much time to read nowadays. Henry David Thoreu and Dostojevskij are two favorite authors.Nederlandse vertaling (Dutch Translation)

Kun je jezelf in vier woorden beschrijven?

Björn: Eenling, denker, vader en buitenmens

Wat was de inspiratie voor het schrijven van Waar rook is?

Björn: Ik heb een achtergrond als scenarioschrijver. Mijn grootste inspiratiebronnen zijn altijd films en tv-series geweest, in plaats van boeken. Ik heb altijd al een roman willen schrijven met dezelfde visuele vertelling.

Ik heb een zomerhuis in Västmanland (200 km ten noorden van Stockholm) waar in de zomer van 2014 de grootste natuurbrand van Zweden woedde. Het vuur was slechts op 10 km afstand en verschillende nabijgelegen dorpen en steden werden geëvacueerd. De as viel als sneeuw lang nadat het vuur was geblust, de rook maakte het moeilijk om meer dan enkele honderden meters te zien. Een echt surrealistische ervaring. Toen al dacht ik bij mezelf dat het een geweldige setting was voor een spannende roman.

Was het moeilijk om een uitgever te vinden?

Björn: Niet echt. De eerste zeventig pagina's stuurde ik, samen met een synopsis, naar een uitgever waarover een collega-producent me vertelde. Ze las het en slechts een week later besloot ze het boek uit te geven. 

Was het vanaf het begin de bedoeling om meerdere boeken rondom het personage van Stella Robertsson te schrijven?

Björn: Ja. Ik wilde de structuur gebruiken die ik gewend ben uit de wereld van tv-series. Verschillende cases voor elk seizoen (boek) maar één en dezelfde emotionele reis voor de hoofdpersoon.

Heb je al enig idee hoe Stella zich zal ontwikkelen in de komende/ volgende boeken?

Björn: Ja. Mijn plan vanaf het begin was om Stella te portretteren door haar belangrijkste relaties. In het eerste boek (Waar rook is) staat haar relatie met haar ex-man Marcus centraal.

Boek twee (Mannen på bron) dat in oktober in Zweden uitkwam, gaat over haar getroebleerde relatie met haar tienerdochter Ingrid, en gaat heel erg over de gevolgen van wat er in boek één gebeurt. Het derde boek zal draaien om een vader-dochterrelatie, en stelt de vraag of het ooit mogelijk is om je ouders echt te leren kennen.

Zijn er overeenkomsten tussen jou en de hoofdpersoon?

Björn: Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen.

Zit er een boodschap in het verhaal?

Björn: Er is een sterk thema over woede en wraak en hoe het mensen en relaties kan vernietigen.

Wat wil je dat de lezers zeggen over Waar rook is?

Björn: Ik hoop dat ze het boek spannend en emotioneel vinden. Het zou me ook gelukkig maken als de lezers herkennen dat de keuzes die ik heb gemaakt voor dit boek verschillen van het standaard scandi-noir genre; de boeken over Stella zijn meer verheven. Er is niks van dat alledaagse sociaal realisme wat domineert in de Noorse misdaad boeken; je zal Stella niet de kinderen van de opvang zien ophalen of de afwas doen terwijl ze een kinderachtige woordenwisseling heeft met haar man. Daarbij is het perspectief alleen maar vanuit Stella, je zult niet vinden dat bijvoorbeeld elk vierde hoofdstuk is geschreven vanuit het perspectief van de moordenaar, maar gemaskeerd zodat hij of zij niet herkend kan worden.

Wat is het grootste verschil tussen scenarioschrijven en het schrijven van een roman?

Björn: Het voor de hand liggende verschil is dat je in een script voor een film of tv-programma niet kunt schrijven wat een personage denkt of voelt - het is iets onmogelijks om te filmen. Alles moet in beeld worden gebracht door de acties van het personage. Voor mij is dit echter geen groot verschil, omdat ik mijn boeken min of meer op dezelfde manier behandel als bij een film.

Voor mij is het grootste verschil dat ik bij het schrijven van een boek geen ruzie hoef te maken met regisseurs of acteurs. Ik heb het laatste woord. In zekere zin ben ik zowel de schrijver, regisseur, fotograaf, scenograaf etc.

Wat is jouw valkuil?

Björn: Gezien mijn achtergrond vanuit de meer visuele scenaristenwereld, vind ik het soms moeilijk om innerlijke monologen te schrijven en opeenvolgingen die niet direct bijdragen aan de intrige of de karakterontwikkeling.

Waar ben je bang voor?

Björn: Dat liefde niet genoeg is

Als je leven op een nieuwe planeet zou kunnen opzetten, hoe zou het er dan uitzien?

Björn: Het zou een eenvoudigere samenleving zijn, waar je meer in harmonie met de natuur leeft, waar hebzucht en honger naar macht de geest van mensen niet hebben gecorrumpeerd.

Lees je graag en zo ja, wie is jouw favoriete auteur?

Björn: Vroeger las ik veel, in verschillende genres, maar helaas heb ik tegenwoordig niet zoveel tijd om te lezen. Henry David Thoreu en Dostojevskij zijn twee favoriete auteurs.
Wendy WenningBezoekersreacties:
Website Security Test