In gesprek met ...Matthew Blake
Door: Wendy Wenning op 14 maart 2024

Afgelopen week de thriller Anna O van Matthew Blake uitgelezen en wilde wel wat meer over deze auteur weten. Ik was dan ook zeer verheugd deze auteur een aantal vragen voor te mogen leggen.
                                               

(Voor Nederlands naar beneden scrollen)


Who is Matthew Blake? Can you tell us something about yourself?

I am a novelist and screenwriter and live in London. I worked as a political speechwriter before writing my debut novel and studied literature at university, so I have always wanted to write a book and was just waiting for the right idea to come along. When I discovered the world of sleep crime and sleepwalking, I knew I had the idea for a thriller.

When did the idea to write a book come up and why a thriller?

I’ve always loved thrillers the most of any genre so it was a natural fit to write a thriller. The idea for the book came from my research into sleep crime and people who commit murder while sleepwalking, and the real-life mystery illness called ‘resignation syndrome’ where people fall into a deep sleep for years on end and don’t wake up. That was the premise that made me want to write the book. 

Was it difficult to find a publisher?

The response was overwhelming from the moment Anna O was submitted to agents. I got my first reply in under half an hour. From then on, it was a complete whirlwind. When Anna O was submitted to publishers, there were 16 international offers within 48 hours. So it was an amazing two weeks that changed my life and things have only got more exciting from that point onwards.

What do you hope people say about Anna O?

Most of all, I hope people say it is a very entertaining, twisty thriller with short chapters and cliff-hangers at the end of every scene and great characters who they sympathised with and got swept up in the emotional journeys of all the characters.

What does your writing process look like? Do you think of everything in advance or does this happen gradually?

I plot out the big twists in advance. Anna O has a huge twist at the end, so that was all planned. But I also leave enough space when writing for moments of inspiration. So it is a mix of planning and things happening gradually.

Are there similarities between you and the main characters in your books?

Anna in the book is a writer and so I channelled many of my experiences as a writer into her notebook entries. And Ben is also someone looking for his big break and thinks that the Anna O case could be that big break, which is what I was experiencing as I wrote the book, so there are elements of myself in both the main characters.

Are you already working on a new book? If so, can you tell us something about that?

Yes, I have just finished the edits on book two. It is set in Paris and about false memory. Psychologists think about a third of our memories didn’t actually happen in the way we remember them. So book two looks at that idea and what would happen if you found out your most precious memories were actually false. It should be published in 2025.

Suppose you can have dinner with 3 authors? Who would you invite? 

Agatha Christie, Arthur Conan Doyle and Lee Child.

Would you also like to write a book together with another author? If so, who?

Yes, I am very intrigued by that idea. There are so many amazing thriller authors who I admire. James Patterson often writes his thrillers with another writer, so it would be a great experience to meet him and work with a giant of the genre like him.

Do you read yourself? Who is your favorite author?

I read lots and lots of thrillers. I don’t have one particular favourite author, but I love the work of Jeffery Deaver, David Baldacci, Lee Child, Nita Prose, Steve Cavanagh and many others. 

Is there anything else you would like to say to our readers?

I am so thrilled that Anna O is being published in the Netherlands. It is such an honour to think that Dutch readers will be reading my book. I love hearing from readers on my Instagram page or on X and I hope readers across the Netherlands enjoy the twists and turns and meeting Anna and Ben and I hope to meet you all in person one day!


Nederlandse vertaling

Wie is Matthew Blake. Kun je wat over jezelf vertellen?

Ik ben romanschrijver en scenarioschrijver en woon in Londen. Ik werkte als politiek speechschrijver voordat ik mijn debuutroman schreef en studeerde literatuur aan de universiteit, dus ik heb altijd al een boek willen schrijven en wachtte gewoon op het juiste idee. Toen ik de wereld van slaapcriminaliteit en slaapwandelen ontdekte, wist ik dat ik het idee had voor een thriller.

Wanneer ontstond het idee om een ​​boek te schrijven en waarom een ​​thriller?

Ik heb altijd het meest van thrillers gehouden, dus het was een logische keuze om een ​​thriller te schrijven. Het idee voor het boek kwam voort uit mijn onderzoek naar slaapcriminaliteit en mensen die tijdens het slaapwandelen een moord plegen, en de mysterieuze ziekte uit het echte leven die het ‘berustingssyndroom’ wordt genoemd, waarbij mensen jarenlang in een diepe slaap vallen en niet meer wakker worden. Dat was het uitgangspunt waardoor ik het boek wilde schrijven.

Was het moeilijk om een uitgever te vinden?

De respons was overweldigend vanaf het moment dat Anna O aan agenten werd voorgelegd. Binnen een half uur kreeg ik mijn eerste antwoord. Vanaf dat moment was het een complete wervelwind. Toen Anna O bij uitgeverijen werd ingediend, waren er binnen 48 uur zestien internationale aanbiedingen. Het waren twee geweldige weken die mijn leven veranderden en vanaf dat moment zijn de dingen alleen maar spannender geworden.

Wat hoop je dat mensen zeggen over Anna O?

Bovenal hoop ik dat mensen zeggen dat het een erg vermakelijke thriller is met korte hoofdstukken, verrassende wendingen en cliffhangers aan het einde van elke scène. Daarnaast dat het boek geweldige personages heeft met wie ze sympathiseerden en dat ze meegesleept werden in de emotionele reizen van alle personages.

Hoe ziet jouw schrijfproces eruit? Bedenk je alles van tevoren of gebeurt dit geleidelijk?

Ik stippel de grote wendingen van tevoren uit. Anna O heeft een enorme wending aan het einde, dus dat was allemaal gepland. Maar ik laat bij het schrijven ook voldoende ruimte over voor momenten van inspiratie. Het is dus een mix van planning en dingen die geleidelijk gebeuren.

Zijn er overeenkomsten tussen jou en de hoofdpersonen in je boeken?

Anna in het boek is een schrijfster en daarom heb ik veel van mijn ervaringen als auteur in haar notitieboekjes verwerkt. En Ben is ook iemand die op zoek is naar zijn grote doorbraak en denkt dat de Anna O-zaak die grote doorbraak zou kunnen zijn, wat ik ervoer toen ik het boek schreef, dus er zitten elementen van mezelf in beide hoofdpersonen.

Ben jij al bezig met een nieuw boek? Zo ja, kun je daar al iets over vertellen?

Ja, ik ben net klaar met de bewerkingen van boek twee. Het speelt zich af in Parijs en gaat over valse herinneringen. Psychologen denken dat ongeveer een derde van onze herinneringen niet echt is gebeurd op de manier waarop wij ze herinneren. Dus boek twee gaat in op dat idee en wat er zou gebeuren als je erachter zou komen dat je meest dierbare herinneringen eigenlijk vals waren. Het moet in 2025 gepubliceerd worden.

Stel dat je met drie auteurs kunt dineren? Wie zou jij uitnodigen?

Agatha Christie, Arthur Conan Doyle and Lee Child.

Zou je ook met een andere auteur een boek willen schrijven? Zo ja, met wie?

Ja, ik ben erg geïntrigeerd door dat idee. Er zijn zoveel geweldige thrillerauteurs die ik bewonder. James Patterson schrijft zijn thrillers vaak samen met een andere schrijver, dus het zou een geweldige ervaring zijn om hem te ontmoeten en samen te werken met dit grote talent.

Lees jezelf graag? Is er een favoriete auteur?

Ik lees heel veel thrillers. Ik heb niet één specifieke favoriete auteur, maar ik hou van het werk van Jeffery Deaver, David Baldacci, Lee Child, Nita Prose, Steve Cavanagh en vele anderen.

Wil je nog iets aan onze lezers vertellen?

Ik ben zo blij dat Anna O in Nederland is verschenen. Het is een eer om te weten dat Nederlandse lezers mijn boek zullen lezen. Ik hoor graag van lezers op mijn Instagram-pagina of op X en ik hoop dat lezers in heel Nederland zullen genieten van de wendingen en het ontmoeten van Anna en Ben, en ik hoop jullie allemaal ooit persoonlijk te ontmoeten!

Wendy WenningBezoekersreacties:
Website Security Test